CSM Gear CIRAS 防弹背心专用单点武器挂带,狼棕色

(描述翻译自产品官网存档页面,原文见本页面英文版)

本品可以穿入FSBE II/RLCS CIRAS背心肩带,与之成为一个整体,两边还配有插扣以实现快拆。

品牌 CSM Gear
品名 Nac Sling
颜色 Coyote
商品号 nacsling
年份 2007(扣具年份)
参考链接 http://csmgear.com/cgi-bin/imcart/display.cgi?item_id=nacsling(已失效)