M49 观测镜(80年代)

07/12/18 Thursday admin

M49 观测镜,也叫 M49 观靶镜,是为远距离射击观测设计的望远镜,也可用于炮击效果观察和其他常规 […]

M19 7×50望远镜(1977年)

10/10/17 Tuesday admin

M19望远镜采用了独特的设计:零件模块化、可互换并且经过预先校准,简化了野战条件下的维护保养工作,可 […]

M24 7×28 双筒望远镜

06/13/16 Monday admin

7倍袖珍屋脊镜,左目视野带有测距分划。因为内置防激光滤片,视野偏粉红。   仓储号参考: […]